UHLÍKOVÉ PŮDNÍ KONDICIONÉRY

Výrobce
BIOUHEL.CZ s.r.o.
Zarámí 4077, 760 01 Zlín

Příbalový leták

Název výrobku Popis výrobku
SuperCHAR B
Uhlíkový půdní kondicionér s organickými živinami a půdní biotou. Velikost částic 0-1 mm.
Složení výrobku ±10% Rizikové prvky ±20%
uhlík (C)
vápník (Ca+CaO)
dusík (N)
fosfor (P+P2O5)
draslík (K+K2O)
hořčík (Mg+Mg0)
pH
CFU

bakterie rodu Bacillus

spory hub rodu Trichoderma harzianum, Aspergillus, Penicillium, Scopulariopsis a Acremonium mykorhizní houby
86,3 %
4,0 %
2,4 %
11,9 %
0,9 %
0,5 %
7,9
2,3x105
arsen (As)
chrom (Cr)
olovo (Pb)
kadmium (Cd)
měď (Cu)
nikl (Ni)
rtuť (Hg)
molybden (Mo)
PAU suma
<0,24 mg/kg
16,1 mg/kg
<2,4 mg/kg
<0,48 mg/kg
11,1 mg/kg
8,25 mg/kg
0,002 mg/kg
<0,5 mg/kg
<0,1 mg/kg
Výroba Rozsah a způsob použití
je vyrobeno z uhlíku z biomasy, doplněného organickými minerálními živinami, půdním rhyzibakteriemi a spory symbiotických hub. Při výrobě bylo použito jako pojivo škrob. Uhlík je nosičem živin, zajišťující jejich pomalé uvolňování a současně pomocnou půdní látkou se schopností doplnit půdní uhlík, zlepšit půdní strukturu a vodní kapacitu, zvýšit půdní pH a napomáhat zlepšení půdní úrodnosti
Půdní kondicionér se používá ke zlepšení vlastností půdy, doplnění živin a půdní bioty. Svým složením je vhodné pro všechny typy zemědělských plodin, zeleninu, ovoce i dřeviny. Aplikuje se plošně formou zálivky v množství 10 g na jeden m2.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: Při manipulaci používejte ochranné pomůcky, zejména ochranné brýle a rukavice. V případě zasažení očí ihned vymyjte čistou nebo oční vodou. Při zašpinění rukou nebo oděvu lze odstranit běžnými mycími a pracími prostředky. Neškodí zdraví ani životnímu prostředí. Může obsahovat prachové částice.

První pomoc: Při zasažení očí rychle a důkladně vypláchnout čistou vodou. Při zasažení pokožky rychle opláchnout dostatečným množstvím vody a následně omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití vypít bezprostředně 0,5 l vody.

V těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Podmínky skladování: Výrobek musí být skladován na suchém a chráněném místě tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho vlastností. Výrobek skladujte odděleně od potravin, krmiv. Chraňte před dětmi.

Doba použitelnosti: Při dodržení skladovacích podmínek je doba použitelnosti neomezená.