UHLÍKOVÉ PŮDNÍ KONDICIONÉRY

Popis výrobku
Organická biotizovaná pomocná půdní látka na bázi uhlíku

Příbalový leták

Složení výrobku ±10% Rizikové prvky ±20%
uhlík (C)
vápník (Ca+CaO)
dusík (N)
fosfor (P+P2O5)
draslík (K+K2O)
hořčík (Mg+Mg0)
pH

Vel. částic pod 1mm
Objem. hmotnost ±5
Obsah vody max.
71,4 %
9,6 %
0,4 %
4,5 %
7,4 %
2,9 %
8-10

80%
700 kg/m³
15%
arsen (As)
chrom (Cr)
olovo (Pb)
kadmium (Cd)
měď (Cu)
nikl (Ni)
rtuť (Hg)
molybden (Mo)
PAU suma
<0,2 mg/kg
31 mg/kg
6,9 mg/kg
1,3 mg/kg
11,5 mg/kg
7,9 mg/kg
0 mg/kg
0,6 mg/kg
<0,1 mg/kg
rhyzobakterie půdní houby
bakterie rodu Bacillus (licheniformis, megaterium, subtilis)
CFU 2,3x105
spory hub rodu Trichoderma afroharzianum P Chaverri, F.B. Rocha, Degenkolb & Druzhin

Arbuskulární mykorhiza
CFU 1x102

1.200 propagulí/100g
FertiCHAR Rozsah a způsob použití
je vyroben z uhlíku z biomasy, doplněného organickými živinami, půdními rhyzobakteriemi a spory symbiotických hub. Při výrobě byl jako pojivo použit škrob. Uhlík je nosičem živin, zajišťující jejich pomalé uvolňování a současně pomocnou půdní látkou se schopností doplnit půdní uhlík, zlepšit půdní strukturu a vodní kapacitu, zvýšit půdní pH a napomáhat zlepšení půdní úrodnosti
FertiCHAR se používá k zlepšení půdních vlastností a doplnění půdních mikroorganismů před nebo v rámci setí a výsadby. Svým složením je vhodné pro všechny typy zemědělských plodin, zeleninu, ovoce i dřeviny. Aplikuje se plošně nebo v rámci setí k semenům v doporučené dávce. Při výsadbě dřevin do výsadbové jámy.
Plodina doporučená dávka na plochu doporučená dávka k rostlině
obilí
kukuřice
okopaniny
bobovité
luštěniny
plodová zelenina
dřeviny (semenáčky)
dřeviny (vzrostlé)
90 kg/ha
100 kg/ha

100 kg/ha
130 kg/ha
0,5 g
1 g
10 g

0,2 g
1 g
2 g
10 g

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Při manipulaci používejte ochranné pomůcky, zejména ochranné brýle a rukavice. V případě zasažení očí ihned vymyjte čistou nebo oční vodou. Při zašpinění rukou nebo oděvu lze odstranit běžnými mycími a pracími prostředky. Neškodí zdraví ani životnímu prostředí. Může obsahovat prachové částice.

První pomoc Při zasažení očí rychle a důkladně vypláchnout čistou vodou. Při zasažení pokožky rychle opláchnout dostatečným množstvím vody a následně omýt vodou a mýdlem. Při náhodném požití vypít bezprostředně 0,5 l vody.

V těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

Podmínky skladování Výrobek musí být skladován na suchém a chráněném místě tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho vlastností. Výrobek skladujte odděleně od potravin, krmiv. Chraňte před dětmi.

Doba použitelnosti Při dodržení skladovacích podmínek je doba použitelnosti neomezená.

Výrobek se dodává ve spotřebitelském balení po 1, 5 a 10 litrech a ve velkoobchodním balení 50, 100, 1000 a 2000 litrů